ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» ΜΕΤΡΟ 19 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 - ΔΡΑΣΗ 19.2.4 - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 92ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ» Ο δικαιούχος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ διακηρύττει ότι σύμφωνα με την 11146/3-9-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. στην έδρα του δικαιούχου (Φιλιατρά Μεσσηνίας) θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια των παρακάτω κατηγοριών δαπανών: 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» 2. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΛΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ» 3. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ» που αφορούν το έργο «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 92ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης είναι 0010951040 και πρόκειται για υποέργο με τίτλο «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 92ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ». Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσομένων εργασιών της πράξης με βάση την 11146/3-9-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται στο ποσό των 47474,68 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 58868,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 1. Κατηγορία: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» με προϋπολογισμό 26984,68 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 2. Κατηγορία: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΛΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 7.740,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 3. Κατηγορία: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό 12750,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν την αναλυτική πρόσκληση από την έδρα του Δικαιούχου ΒΟΡΡΕΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Βασ. Κωνσταντίνου 8 & Γρηγ. Παπαφλέσσα, 24300 Φιλιατρά Μεσσηνίας ή από την ιστοσελίδα της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» (http://www.anmess.gr/) μέχρι την 16/09/2020. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την αναλυτική διακήρυξη έως και την 16/09/2020 και ώρα 7.00 μ.μ. λήξη παράδοσης προσφορών. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι: 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»: Μέχρι 30 Αυγούστου 2021 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΛΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ»: Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ»: Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021 Η πράξη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικαιούχου. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το δικαιούχο ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ. Αρμόδιος επικοινωνίας είναι η κ. Παντελάκη Παρασκευή, τηλέφωνο 6972297936 και στο email: pantelakivivi1@gmail.com. ΦΙΛΙΑΤΡΑ 4/9/2020 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Μάθετε για τις δραστηριότητές μας στη σελίδα μας στο FACEBOOK: 

Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών - Filoproodoi Filiatron

https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BF%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-Filoproodoi-Filiatron-385707648283807/
©2008 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ www.filoproodoifiliatron.gr